Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 123edelmetaal

Artikel 1. Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen), van 123edelmetaal, gevestigd te Oldeholtpade en handelend onder de naam 123edelmetaal.
1.2  De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden waarvan de klant van verkoper zich bedient, wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze AV zijn uitsluitend geldig wanneer deze door verkoper schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze AV conform artikel 12.4 tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

2.1  Alle door verkoper verstrekte prijsopgaven en aanbiedingen alsmede alle andere door verkoper in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als vrijblijvende offerte en zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door koper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan koper om bij verkoper een opdracht te plaatsen.
2.2  Elke bij verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van koper in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van koper ook.
2.3  Alle door verkoper voorgestelde wijzigingen in het aanbod van koper gelden als een nieuw aanbod dat door koper telefonisch, elektronisch of schriftelijk dient te worden aanvaard.
2.4  Elk aanbod van verkoper is vrijblijvend en kan, tot 7 dagen na aanvaarding, door verkoper schriftelijk worden herroepen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
2.5  Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat verkoper een opdracht telefonisch, schriftelijk of via haar online portal heeft aanvaard, dan wel van de totstandkoming van de overeenkomst blijk geeft door de opdracht uit te voeren.
2.6  Alle opgaven door verkoper van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen, derhalve kan hier aan verkoper geen verplichtingen worden gesteld.
2.7  In het geval de overeenkomst telefonisch of via internet tot stand is gekomen, heeft de koper het recht om deze binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen te ontbinden en de goederen aan verkoper terug te zenden. Dit recht van ontbinding geldt echter niet in het geval het bepaalde in artikel 7.5 van toepassing is.
2.8  Verkoper garandeert aan koper dat zij – bij verkoper aangekochte – goederen zal terugkopen tegen een marktconforme prijs. De totstandkoming hiervan geschiedt in overleg tussen partijen. Hierbij dient koper (cliënt) zich te allen tijde te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.
2.9  De garantie gesteld in paragraaf 2.8 geldt niet wanneer redelijkerwijs kan worden gesteld dat terugkoop onmogelijk is of wanneer marktomstandigheden de transactie anderszins onmogelijk maken.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1  Prijzen worden door verkoper bepaald, indien van toepassing, op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.
3.2  Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals van verpakking, vervoer, verzending, opslag en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van koper en zullen door verkoper bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk anders tussen verkoper en koper is overeengekomen.
3.3  Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.4  Alle facturen dienen binnen 2 uur na het tijdstip waarop de factuur aan de koper is verzonden te worden betaald, tenzij anders tussen koper en verkoper overeengekomen. Betalingstermijnen gelden als fatale termijn, waardoor koper van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.
3.5  Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan verkoper toekomende rechten.
3.6  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door verkoper moeten worden gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het orderbedrag, met een minimum van €150.
3.7  Betaling geschiedt op basis van een door verkoper aan te geven betalingsmethode.
3.8  Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen totdat koper voor volledige betaling (inclusief de betaling van eventuele eerdere leveringen) zorg draagt, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.
3.9  Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van verkoper.

Artikel 4. Levering

4.1  Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling aan verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper is gerechtigd om goederen in gedeelten te leveren.
Bij aanschaf van goud boven een bedrag van € 10.000,- dient koper zich te legitimeren.
4.2  Alle door verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van verkoper op.
4.3  Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van verkoper dan wel op een ander door verkoper aangewezen adres ter beschikking worden gesteld aan koper, danwel een door koper aangewezen partij. Verkoper heeft te allen tijde het recht om een bestelling in gedeelten af te leveren.
4.4  Koper kan ervoor kiezen de goederen verzekerd door verkoper naar een door koper opgegeven adres te laten verzenden. Koper kan er eveneens voor kiezen om zelf voor vervoer van de goederen zorg te dragen, dan wel deze op een tussen partijen afgesproken locatie af te halen. In deze laatste gevallen dient koper vanaf de datum van terbeschikkingstelling zelf voor verzekering van de goederen zorg te dragen.
4.5  Indien koper de goederen niet binnen 5 dagen na de datum van terbeschikkingstelling bij verkoper of een derde partij heeft opgehaald of doen ophalen, is verkoper gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.
4.6  Indien in afwijking van het voorgaande is overeengekomen dat verkoper voor vervoer van de goederen zal zorgen, is verkoper vrij om de wijze van vervoer te bepalen. Koper dient in dit geval verkoper in staat te stellen om de goederen, overeenkomstig de gegeven verzendinstructies, bij koper te bezorgen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is om (opslag)kosten in rekening te brengen.
4.7  Koper kan ervoor kiezen de goederen verzekerd te laten opslaan via 123edelmetaal in een kluis bij een derde partij. Koper machtigt in dit geval de verkoper om de goederen over te dragen aan deze partij, conform de voorwaarden onder Artikel 5 van de AV.
4.8  In het geval koper ervoor kiest de goederen te laten opslaan, maakt verkoper gebruik van afgeleide identificatie. Koper maakt dan voorafgaand aan de transactie een bedrag van € 0,01 over aan verkoper vanaf een in de Europese Unie gevestigde bank, met dezelfde tenaamstelling als waarop de goederen zullen worden aangekocht en opgeslagen. Tevens voorziet koper verkoper van geldige legitimatie en (eventueel) een uittreksel Kamer van Koophandel.
4.9  Indien is overeengekomen dat verkoper voor verzekering van de goederen zorg draagt, zal verzekering plaatsvinden onder de bij verkoper gebruikelijke voorwaarden.
4.10  Elke leveringstermijn wordt van rechtswege verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat verkoper vooraf op verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.
4.11  Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat koper de door verkoper vereiste zekerheid heeft gesteld.
4.12  Indien de koper weigert om de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor verkoper voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

Artikel 5. Opslag

5.1 123edelmetaal bied geen opslag van edelmetaal aan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1  Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen – inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan – heeft voldaan. Indien betaling in termijnen geschiedt, worden de goederen pas eigendom van koper nadat de laatste termijn is betaald.
6.2  Koper mag de rechten en verplichtingen welke uit de overeenkomst met verkoper voortvloeien niet aan derden overdragen, tenzij verkoper daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.
6.3  Voordat de eigendom van de goederen op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd om deze te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

Artikel 7. Reclames

7.1  Alle geleverde goederen dienen door koper direct na ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele vermissing of beschadiging. Indien van vermissing en/of beschadiging sprake is, dient koper dat binnen 48 uur nadat de goederen door koper in ontvangst werden genomen schriftelijk te melden aan verkoper. Indien koper deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake.
7.2  In het geval een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, kan verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door koper van de goederen, een en ander ter keuze aan verkoper.
7.3  In geval van reclame dienen de goederen ter inspectie van verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk vindt inspectie plaats bij koper, tenzij verkoper het noodzakelijk acht dat de goederen door koper worden geretourneerd overeenkomstig de instructies van verkoper.
7.4  Het recht van reclame vervalt indien de goederen zich niet meer in de staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.
7.5  De waarden van edelmetalen komen mede tot stand door de actuele goud- en zilverkoersen. Om speculaties te voorkomen worden de volgende goederen uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht, dit tenzij fluctuaties in de genoemde koersen geen of nauwelijks invloed hebben op het aankoopbedrag en mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming door verkoper is verleend:

 • Goud in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte;
 • Goud in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte;
 • Zilver in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte;
 • Zilver in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte;
 • Overige verzamelobjecten welke bovengenoemde items omvatten.

Fluctuaties in goud- en zilverkoersen tussen de aankoop en de uitlevering hebben geen invloed op de prijs. Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor koersfluctuaties tussen het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de levering van de goederen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en schade

8.1  Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van verkoper.
8.2  De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.
8.3  Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, geleden verlies of gemiste opdrachten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
8.4  De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8.5  Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Overmacht

9.1  Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.
9.2  Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs – en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

Artikel 10. Ontbinding

10.1  De overeenkomst tussen koper en verkoper kan te allen tijde tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door de ene partij worden ontbonden, onverminderd andere aan die partij toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:

 • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt;
 • de andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement verklaard;
 • de andere partij verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan, terwijl zij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na verlies daarvan heeft herkregen;
 • de andere partij moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.

10.2  Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen welke partijen over en weer op elkaar hebben direct opeisbaar.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen koper en verkoper welke niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1  Indien één of meer bepalingen van deze AV onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door verbindende bepalingen, die zo min mogelijk – gelet op de aard en strekking van deze AV afwijken van de onverbindende bepalingen.
12.2  Deze AV zijn gepubliceerd op de website van verkoper. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag kosteloos worden toegezonden.
12.3  De Nederlandse tekst van deze AV is bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking daarvan.
12.4  123edelmetaal is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hierbij gelden onderstaande voorwaarden:

 • Elke wijziging in deze Algemene Voorwaarden zal 123edelmetaal altijd minimaal een maand van te voren aankondigen via haar website en door middel van een bericht naar het door u verstrekte e-mailadres.
 • In de periode tussen de bekendmaking en de daadwerkelijke ingangsdatum (dus uiterlijk op de dag voor de ingangsdatum) van de hier bedoelde wijziging(en), bent u gerechtigd om de relatie met 123edelmetaal eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen tegen overigens de voorwaarden zoals die op dat moment gelden.

Cookies helpen ons onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie